MANAGEMENT

Central Hindu Military Education Society, Nashik-2    29-Nov-2019
Total Views |

GOVERNING COUNCIL COMMITTEE

Lt.Gen.(Rtd.) Dattatray Shekatkar

President

Adv. Avinash J. Bhide

Vice President

Shri. Shailesh S. Joglekar

Vice President

Shri. Pramod Kulkarni

Working President

Dr. Dilip Belgonkar

General Secretary

Adv. Suhas S. Jape

Joint Secretary

CA. Manohar Sudhakar Neve

Treasurer
CA. Prakash Gangadhar Pathak Member
Shri Narayan Waman Dixit Member
Shri Ashutosh Narayan Rahalkar Member
Shri Vijay Tryambak Aghav Member
Shri Madhav Vasant Barve Member
Adv. Rajendra Hanumant Satale Member
Shri Rushikesh Somnath Joshi Member
Shri Narendra Gangaram Wani Member
Shri Satish Vasant Salpekar Member
Shri Bharat Kumar Parikh Member

NASHIK DIVISION COMMITTEE

Capt. Dr.Shripad G. Narvane

Chairman

Shri. Milind S. Vaidya

Vice Chairman

Shri. Hemant P. Deshpande

Secretary

Shri. Nitin N. Garge

Joint Secretary

Shri. Shital G. Deshpande

Treasurer
Sau. Rashmi Parag Ranade Member
Adv. Swapna Eknath Satpurkar Member
Shri Prashant Dattatray Naik Member
Dr. Madhushri Sanjeev Savji Member
Dr. Ajit Bhaskar Bhandhakkar Member
Shri Aniruddha Vyanktesh Telang Member
Shri Rushikesh Nanda Yadav Co-opted Member
Shri Parag Ganesh Kanekar Co-opted Member